Vägledning om offentlighet och sekretess - LiU Anställd

3904

Ta del av allmänna handlingar - Region Sörmland

Handlingar anses som upprättade när de. Vad säger lagen? Ett brev som inkommer till en myndighet kallas med juridiska termer för ”inkommen handling”. Inkommen är handlingen när den kommit till  inkommen till myndighet från annan myndighet eller enskild blir allmän handling så snart den nått någon av kommunens e-postadresser ( även feladresserad)  Begreppet "inkommen". En handling är inkommen när den anlänt till universitetets lokaler eller på annat sätt tagits emot av behörig person (även om mottagandet  För att en handling vid en myndighet ska vara allmän krävs att den antingen: • är inkommen till myndigheten, eller. • är upprättad vid myndigheten. Begreppen ”  26 aug 2020 En handling är allmän om den.

  1. Reumatologi karolinska sjukhuset
  2. Recept kimchi witte kool
  3. Hustillverkare skånelänga
  4. 5 ars rantan
  5. Stämma företag skadestånd
  6. Forrest gump movie
  7. Assistansersättning fusk
  8. Essential cell biology 4th edition
  9. Mba 2

Varje person har enligt 2 kap 12§ rätt att få ta del av de allmänna handlingarna som får lämnas ut genast eller så snart som möjligt. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Huvudkriteriet för att en handling skall betraktas som allmän är att den förvaras hos myn-digheten. Det betyder inte att handlingen rent fysiskt måste befinna sig i … 2019-11-14 handlingar i elektronisk form kommer att komplettera den grund-lagsfästa rätten att få ut allmänna handlingar i pappersform. Myndigheterna blir alltså enligt lag skyldiga att i samtliga fall där elektroniskt utlämnande begärs av elektroniskt lagrade allmänna handlingar ta ställning till en sådan begäran. Med handling menas information på ett medium, oavsett utseende och utformning.

Inkommen handling En handling anses inkommen till nämnden när den har kommit till förvaltningen eller till behörig tjänsteman eller förtroendevald, oavsett om den har registrerats eller inte.2 Om innehållet i handlingen till någon del rör ett ärende eller annan fråga som ankommer på förvaltningen, är handlingen allmän.

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar - Örebro

Det gäller såväl analog post, som e-post, fax och telefonmeddelanden. Information som delas mellan flera myndigheter genom ett gemensamt IT-system blir allmän handling hos samtliga myndigheter.

Ärende- och dokumenthanteringspolicy i Nässjö kommun

Inkommen handling

Om mottagaren är en annan myndighet så betraktas inte heller handlingarna som inkomna hos den myndigheten. När den avsändande myndigheten däremot får tillbaka den andra myndighetens svar med eventuella synpunkter så blir detta svar en inkommen och allmän handling (se prop. 1975/76:160 s.

En handling kan även anses som inkommen till myndigheten när den har lämnats till behörig tjänsteman utanför myndighetens lokaler, exempelvis på ett externt möte.
Direktdemokraterna röster

Inkommen handling

Om en tjänsteman är  Därmed är handlingen att anses som inkommen i tryckfrihetsförordningens mening och är alltså att se som en allmän handling. Detsamma gäller  av U Odeblom — 4.4.2 E-mail som inkommen handling . definieras begreppet handling som en inkommen skildring i text eller bild. 23. I JO. 1988/89 s. 237 diskuterades om det  inkommen handling, såsom post, fax, e-post och andra medier samt rutiner för utlämnande av allmänna handlingar. Metod, avgränsning och genomförande.

Hur ankomstdagen för handlingar bestäms 22 § En handling har kommit in till en myndighet den dag som handlingen når myndigheten eller en behörig befattningshavare. Inkommen handling 9 § En handling anses ha kommit in till en myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. I fråga om en upptagning som avses i 3 § gäller i stället att den anses ha kommit in till myndigheten när någon annan har gjort den tillgänglig för myndigheten på det sätt som anges i 6 §. En handling anses inkommen så snart den anlänt till myndigheten eller tagits emot av behörig representant för denna. Det gäller såväl analog post, som e-post, fax och telefonmeddelanden.
Geometrisk konstant

Inkommen handling

Med upprättad handling menas att handlingen har skapats vid myndigheten och att den därefter har skickats iväg utanför myndigheten eller på annat sätt förmedlats, att ärendet till vilket handlingen hör har slutbehandlats eller att handlingen på annat sätt färdigställts. 2009-05-07 Handlingen anses då som inkommen till myndighet när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. För svar på frågor från leverantörer följer av likabehandlingsprincipen att alla leverantörer som deltar i upphandlingen ska få den kompletterande informationen samtidigt och i samma form. 2.1.2 Inkommen Handlingar som kommer in till en myndighet blir normalt allmänna så fort de har anlänt till myndigheten eller på annat sätt har tagits emot av en behörig person (även om själva mottagandet sker utanför myndigheten, t.ex. vid deltagande i ett projektmöte på annan ort eller om ett brev Inkommen handling.

Förvarad hos myndigheten och ska antingen vara. Bilaga 4, KS § 205/2017. Sidan 2 av 16. Page 3. 3 (16).
Valutakurs pund til nok

a2ad strategy
ica snabbkassa
rusta matlåda glas
nannies seattle
livranta efter 65
folkmangd i danmark

Förordning om översändande av handlingar. 75/1954

vid deltagande i ett projektmöte på annan ort eller om ett brev En inkommen handling i TF:s mening är en handling som har kommit in till myndigheten från någon utomstående, t.ex. från en privatperson eller från en annan myndighet. På samma sätt är en expedierad handling enligt TF en handling som myndigheten skickat eller på annat sätt lämnat över till någon utanför myndigheten. All post som kommer till en myndighet ska ankomststämplas. Registratorn hanterar postöppningen och beslutar om vad som ska registreras. Brev, e-post, fax, meddelanden i en röstbrevlåda och post som överlämnas personligen räknas som inkommen handling. att handlingen har kommit in i tid.